Starthjelp

← Gå tilbake

Mestringsstøtte til foreldre

I lærings- og mestringstilbudet Starthjelp tilbys foreldre som nylig har fått barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom støtte til å håndtere en ny og ukjent hverdag.
Lærings- og mestringstilbud har som overordnet mål å legge til rette for at personer som lever med helseutfordringer skal få bedre innsikt i egen situasjon og bli styrket i å håndtere utfordringene i hverdagen.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har lang tradisjon for å utvikle tilbud for pårørende i samarbeid med pårørende og fagpersoner.


- Starthjelp er et tilbud som vi har jobbet med over snart ti år, og som vi fortsatt jobber mye med. Tilbudet er for foreldre som nylig har fått vite at deres barn (0-6 år) har nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom, og som vil ha behov for tett oppfølging fra helse- og omsorgstjenesten i lang tid framover. Begrepet «foreldre» inkluderer her alle voksne med en foreldrerolle overfor barnet, forteller Ann Britt Sandvin Olsson, spesialrådgiver ved NK LMH.

- Foreldrene tilbys Starthjelp som en del av behandlingsforløpet og helst tidlig i forløpet, uten at de nødvendigvis uttrykker å ha utfordringer i sin nye familiesituasjon. Tilbudet er gruppebasert og strekker seg over fire virkedager i en tomåneders periode. Som deltaker får man informasjon og kunnskap om alt fra de muligheter og rettigheter som familien har, til det å mestre familielivet, foreldrerollen og hverdagen. Det legges også til rette for at foreldrene kan utvikle relasjoner seg i mellom, som kan fortsette etter at Starthjelp er ferdig.

Starthjelp arrangeres i et samarbeid mellom fagpersoner og erfarne foreldre.

De tilrettelegger for veiledning og støtte ved å tilby informasjon, fagkunnskap og erfaringskompetanse. Tilbudet finnes i dag i alle helseregioner, sier hun.

Arrangører av Starthjelp er:
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Nordlandssykehuset, Bodø, Helse Nordmøre og Romsdal, i både Kristiansund og Ålesund, Trondheim kommune, Helse Førde, Førde, Helse Bergen, Bergen, Helse Fonna, Haugesund, Sykehuset Telemark, Skien, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, Oslo universitetssykehus, Oslo og Sykehuset i Østfold, Fredrikstad/Sarpsborg.

Sandvin Olsson forteller at NK LMH helt siden 2011 har samarbeidet med kursarrangørene om evaluering av Starthjelp. Hensikten er å bidra til at tilbudet svarer til foreldrenes forventninger og behov og holder god kvalitet på landsbasis.
Evalueringsresultatene viser at tilbudet holder høy kvalitet.

Tilbakemeldinger fra foreldre viser at de er godt fornøyde med Starthjelp.

- De opplever at kurset er nyttig og gir svar på mange av spørsmålene de sitter med. De synes at det å møte andre foreldre og utveksle erfaringer gir støtte og gode innspill til hvordan håndtere situasjonen framover. Det hele bidrar til å lette hverdagen, sier Sandvin Olsson.
For å lese mer om evalueringsresultatene, se artikkel i Fontene 4/16

Hun forteller at NK LMH jobber kontinuerlig med å spre kjennskap til tilbudet blant fagpersoner og foreldre, samt med kvalitetssikring og fortsatt implementering av tilbudet. Oppdatert håndbok for Starthjelp er like om hjørnet, og denne høsten arrangeres det også en erfaringskonferanse for involverte og interesserte.
www.mestring.no/starthjelp finnes det mer informasjon om tilbudet, samt en kort film hvor en far forteller om det å delta på Starthjelp.

Arbeidet med Starthjelp er bare en del av NK LMHs virksomhet. NK LMH har som oppgave å bidra til at lærings- og mestringsvirksomheten i landet holder god kvalitet og er kunnskapsbasert, slik at personer som lever med helseutfordringer og deres nærstående opplever økt mestring og bedret livskvalitet.

På NK LMHs nettside, www.mestring.no finnes det håndbøker med tilhørende fagstoff og støttemateriell til flere lærings- og mestringstilbud. Tilbudene som utvikles, arrangeres fortsatt primært i regi av helseforetak, da oppbyggingen av lærings- og mestringsvirksomheten er i en startfase i kommunene.

-NK LMH arbeider også med andre tilbud for pårørende, sier Sandvin Olsson. Hun nevner følgende tilbud:

SMIL – styrket mestring i livet er et gruppebasert lærings- og mestringstilbud for barn og unge som pårørende. SMIL er rettet mot hele familien, med barnas opplevelser og behov i sentrum. Evalueringen av tilbudet viser at å treffe andre i liknende situasjon, føle seg mindre alene og å forstå at foreldrenes sykdom eller utfordringer ikke er deres skyld, er den største nytten for dem som har deltatt på tilbudet. Se link her: https://mestring.no/s-m-i-l-styrket-mestring-i-livet/

Helt sjef! – er tre lærings- og mestringstilbud for henholdsvis foreldre, ungdom (12-16 år) og unge voksne (17-26 år) som lever med helseutfordringer. Målet er at unge og deres foreldre skal oppleve gode, helsefremmende overganger fra barn til ungdom og fra ungdom til voksen. Evalueringen av Helt sjef! viser at foreldre opplever at deltakelse har styrket dem i rollen som foreldre til ungdom som har langvarige helseutfordringer. Videre, at de har blitt mer bevisste på den unges ansvar for egen helse og at det er viktig å ivareta egne behov. Se link her:  www.mestring.no/umm

Ann Britt Sandvin Olsson viser til steder for mer informasjon om NK LMH: - Besøk vår nettside www.mestring.no Her kan du også melde deg på vårt nyhetsbrev eller melde deg inn i et av våre nettverk . Du kan også følge oss på Facebook eller Twitter: @mestringno

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt. Kontaktinformasjon til alle ansatte ved NK LMH finner du her 

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


– Me hadde vore på tur. Far tok syklane våre ut av bilen søndag ettermiddag, så gjekk eg og bror min og la oss. Neste morgon då me vakna, såg me at mamma hadde grete. Ho fortalde oss at pappa var på sjukehuset, fortel Lotte Iversen Vigrestad.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten