For fagfolk som møter pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Pårørendesenteret.no er et nettsted for pårørende. Her kan pårørende finne informasjon om rettigheter, få råd og tips om måter å håndtere situasjonen på samt finne annen kunnskap som er spesielt rettet mot dem. Du som helsepersonell kan bruke Pårørendesenteret.no i ditt arbeid med å støtte og inkludere pasientens nærmeste.

For deg som arbeider med pårørende har vi utviklet en egen dedikert nettside – Pårørendeprogrammet.no    

Helsepersonell sin måte å inkludere, involvere og støtte pårørende på, har stor betydning for pårørendes mulighet til å mestre sin situasjon. For pårørende er det avgjørende å bli møtt med forståelse, anerkjennelse, tilstrekkelig informasjon og forutsigbarhet.

Nettsiden er rettet mot alle pårørende - uavhengig av diagnose eller tilstand til den som er syk. Nettsiden har ikke barn og unge som primær målgruppe. Kunnskap om hvordan voksne kan forstå, støtte, snakke med og inkludere barn og unge som pårørende behandles imidlertid grundig.

Pårørende som kjenner pasienten og lever tett på ham eller henne er en viktig ressurs for å gjøre behandlingen så god og målrettet som mulig. Det er ikke bare til det beste for pasienten. Det er også til det beste for de pårørende.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, 2015

Pårørende trenger at du som fagperson møter dem, gir dem nødvendig informasjon, spør om hvordan de har det og bidrar til at de kjenner seg trygge. Gjennom gode møter bidrar du til at pårørende kan mestre situasjonen samtidig som de ivaretar egen helse og livskvalitet.

Det er ikke alltid enkelt å vite hva du kan si eller hva du bør gjøre i møte med pårørende. Å stå i følelsesmessige sterke situasjoner med pårørende krever trygghet, tåleevne og mot. Kanskje må du håndtere motsetninger, sorg og sinne. Målet må være at hjelpen dere tilbyr er forutsigbar, tilpasset situasjonen og tilgjengelig. At enheten din har gode rutiner for involvering av pårørende vil lette arbeidet ditt.

Statlige føringer er entydig på betydningen av å involvere pårørende. Det er utarbeidet en rekke offentlige utredninger, veiledere og rapporter som understreker helse- og omsorgstjenestene sitt ansvar for pårørende.
 

Måten helsepersonell involverte oss som pårørende på, bidro til å gjøre en forferdelig tid litt lettere.

Line Høst, 2009

 
PS_logo_Hori_rgb

Informer pårørende om nettstedet Pårørendesenteret.no
Du som fagperson innen helse - omsorg - velferd kan referere til og bruke Pårørendesenteret.no i arbeidet med å støtte og inkludere pårørende. 

  • Fortell dine pasienter/brukere og deres pårørende om nettstedet.
  • Del ut visittkort til pårørende om Pårørendesenteret.no og Pårørendelinjen som du kan bestille her.
  • Last ned vår informasjonsplakat og heng opp på venteværelset. Den kommer i A3 størrelse og A4 størrelse.
  • Vi har også laget bordkort du kan bestille til å sette opp på bord i venteværelset eller på kontorpulter. Bestilles her.
  • Alle sidene på Pårørendesenteret.no er utskriftsvennlige. Ta gjerne utskrifter av relevante sider som du/dere kan dele ut til pårørende
  • Bruk karttjenesten på nettsiden til å finne aktuelle hjelpetiltak til barn eller voksne pårørende. Den finner du her.
ProgramLogo

Benytt læringsverktøyet Pårørendeprogrammet.no

Pårørendeprogrammet.no er et læringsverktøy for fagfolk om pårørende. Målgruppen er helse- og omsorgspersonell i kommuner og spesialisthelsetjenester. Intensjonen med Pårørendeprogrammet.no er å sette pårørende på dagsorden og stimulere til refleksjon og utvikling av god praksis i møte med pårørende.

Pårørendeprogrammet.no består blant annet av kasus og en rekke fagfilmer. Vi anbefaler deg å bruke tid på å gjøre et utvalg i programmet, tilpasset opplæringsbehovene og rammene for tidsbruk som du/dere har. Du/dere kan for eksempel starte med en case eller en fagfilm og følge videre veiledning derfra. 
  • Pårørendeprogrammet.no er gratis, selvforklarende og kan brukes individuelt eller i personalgrupper.
  • Pårørendeprogrammet.no er utviklet av Pårørendesenteret i Stavanger, og finansiert av Helsedirektoratet.  
Har du spørsmål eller ønsker veiledning i bruk av Pårørendeprogrammet.no? Vi hjelper deg gjerne! Ta kontakt her.

Pårørendeprogrammet.no 

NASJONAL PÅRØRENDEVEILEDER


Gjør deg kjent med Helsedirektoratets «Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten»
Helsedirektoratet har i samarbeid med en rekke fagfolk og brukerorganisasjoner utviklet en ny nasjonal veileder om støtte til og involvering av pårørende. Les mer om veilederen her.

Målet med veilederen er at:
• Pårørende blir involvert i helse- og omsorgstjenesten til beste for pasienten
• Barn og ungdom som pårørende blir fanget opp tidlig og får nødvendig informasjon og oppfølging
• Voksne pårørende med omsorgsoppgaver og/eller belastninger tilbys individuelt tilpasset støtte og avlastning, opplæring og veiledning. Dette gjelder særlig de med krevende omsorgsoppgaver og belastninger.

Veilederen tydeliggjør politiske føringer og forventninger til helse- og omsorgstjenestene om pårørendeinvolvering og støtte, angir det juridiske grunnlaget, og gir anbefalinger om hva som er god praksis.
Helsedirektoratet 2016

Helsedirektoratet har også laget en animert informasjonsfilm om veilederen.

Helsedirektoratets pårørendeveileder 
 

Følg oss i sosiale medier

Pårørendesenteret.no har som mål om å dele ny informasjon og kunnskap om pårørende og pårørendearbeid fortløpende. Følg oss gjerne på Facebook hvor vi deler nytt fra Pårørendesenteret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Tilbakemeldinger fra pårørende og fra dere som arbeider med pårørende betyr mye for oss.

Vi hører gjerne fra dere på e-post, eller fyll ut tilbakemeldingsskjemaet nederst på siden.

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Stortingspolitikar Sveinung Stensland (H) er far til tre barn som alle har helsemessige utfordringar. Han let likevel ikkje dette få prega heile livet.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten