Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover

← Gå tilbake

Formål med pårørendeundersøkelsen «IVARETATT?»

Pårørende er ofte pasientens eller brukerens viktigste støtte og ønsker i de fleste situasjoner å være en ressurs for pasienten eller brukeren. Derfor er det viktig at pårørende involveres i og opplever støtte fra helse- og omsorgstjenesten.
 
Spørreundersøkelsen «IVARETATT?» er utviklet i prosjektet «Pårørende i fokus» som er finansiert av Helsedirektoratet. Hensikten med undersøkelsen er å undersøke hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene, slik at kommunene kan bruke dette i sitt kvalitetsarbeid om pårørende. I tillegg er det ønskelig å bruke anonyme resultater fra undersøkelsen til forskning om pårørendeomsorg i norske kommuner for å rette større fokus på dette.
 


Hvem er ansvarlig for undersøkelsen?

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Innlandet (Oppland), ved Gjøvik kommune er ansvarlig for undersøkelsen. Utviklingssenteret samarbeider med Senter for omsorgsforskning Øst i utvikling og gjennomføring av undersøkelsen. Utviklingssenteret administrerer undersøkelsen og tilgang for kommuner til å hente ut data. Senter for omsorgsforskning skal bruke svarene fra spørreundersøkelsen i forskning.

Andre parter som er involvert, er Pårørendesenteret.no og Destino AS. Destino AS behandler personopplysninger på vegne av Gjøvik kommune og alle som er med i undersøkelsen. Pårørendesenteret administrerer nettstedet for pårørendeundersøkelsen.
 

 
Hva innebærer det for deg å delta?

Ved å delta sier du «ja» til å fylle ut en elektronisk spørreundersøkelse om hvordan du som pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse -og omsorgstjenestene i tjenestemottaker sin kommune. Med tjenestemottaker menes den du er pårørende til, som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.
 
Det vil ta ca. 10–20 minutter å gjennomføre undersøkelsen, avhengig av svarene du gir. Alle spørsmål er avkrysningsspørsmål, det vil ikke være mulig å skrive utfyllende svar eller stille spørsmål. Dersom du har noe du ønsker å snakke med ansatte i tjenestene om, må du derfor kontakte dem direkte.
 

 
Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Hvis du velger å delta, kan du trekke samtykket ditt inntil én uke etter at du besvarte spørreundersøkelsen uten å oppgi noen grunn. For å trekke samtykket ditt, må du ta kontakt på e-post post@pårørendeundersøkelsen.no, og oppgi referansekoden som du får i siste del av undersøkelsen. Alle opplysninger vil da bli slettet. Du gir samtykke til deltakelse ved å krysse av for «Godkjenn og send inn» i avslutningen av undersøkelsen.
 

 
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

I spørreundersøkelsen vil vi spørre deg om i hvilken kommune tjenestemottaker bor, ditt kjønn, din alder, hvem du er pårørende til (for eksempel ektefelle, forelder o.l.) hvilken tjeneste tjenestemottaker mottar og om bosituasjon. Når det gjelder personopplysninger vil Destino AS som databehandler ta vare på personopplysningene. Etter én uke er gått vil svarene dine bli gjort anonyme.
 
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Dataene vil bli benyttet til å gjennomføre en helhetlig analyse av involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten.
               
Alle kommuner som er representert i datamaterialet, kan hente ut anonyme resultater om egen og andre kommuner. Én person fra hver kommune (fortrinnsvis øverste leder innen helse- og omsorg) får en link til resultatene i undersøkelsen med eget brukernavn og passord. Denne tilgangen blir administrert av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Innlandet (Oppland). Data fra enkeltindivider er kombinert slik at data representerer kommune-, fylke- eller nasjonalt nivå. Det er ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner, hverken direkte eller indirekte.

 

Forskning på anonyme data

Senter for omsorgsforskning vil kun få tilgang til anonyme data. Da «IVARETATT?» er en undersøkelse som vil gjennomføres årlig, vil forskerne undersøke hvordan involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten utvikler seg over tid.
 

 
Gjennomføring

Spørreundersøkelsen «IVARETATT?» vil gjennomføres årlig fra desember–mars, i første omgang til og med mars 2026. I 2021/22 vil undersøkelsen gjennomføres oktober–mars. Vi ønsker og håper at du som deltar i år, også deltar de kommende årene når undersøkelsen gjennomføres.
 

 
Dine rettigheter

Så lenge vi behandler personopplysninger om deg, altså inntil én uke etter du har levert din besvarelse, har du rett til:
  • å få slettet besvarelsen din
  • å få innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg
  • å få rettet personopplysninger om deg
  • få slettet personopplysninger om deg
  • få utlevert en kopi av dine personopplysninger

Hvis du har spørsmål om selve spørreundersøkelsen, ønsker å trekke ditt samtykke eller benytte deg av andre rettigheter kan du kontakte post@pårørendeundersøkelsen.no.


Har du generelle spørsmål om personvern, ta kontakt med personvernombudet i din egen kommune. Du kan også kontakte Datatilsynet.
 

Personvernombudet i Gjøvik kommune (e-post: postmottak@gjovik.kommune.no) har vurdert at behandlingen av personopplysninger i denne undersøkelsen er i samsvar med personvernregelverket.

(Utskriftsvennlig PDF)
Logostripe%20Ivaretatt

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Kristin har vore kreftsjuk to gonger. Det har vore beintøft både for henne og dei rundt. Kvinna i 50-åra er no i ferd med å ta tilbake livet sitt bit for bit etter å ha vore gjennom tøffe behandlingar for to ulike krefttypar.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten