Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Rettigheter
Tilbake_pil
Tilbake

Når barn og unge er pårørende

Helsepersonell har plikt til å hjelpe deg å ivareta barn og unge som er pårørende. Formålet med lovbestemmelsene er å forebygge problemer hos barn og foreldre.
shutterstock_1870844863
Arbeidet med barn som pårørende skal, så langt som mulig, skje i samråd og samarbeid med pasienten. Helsepersonell skal hjelpe til med å ta vare på barna gjennom å veilede og bistå foreldrene. Alt arbeidet skal i utgangspunktet skje innenfor rammene av taushetsplikten. Helsepersonell må derfor innhente samtykke fra den som er syk for å ivareta barna og samarbeide med andre. Hjelpen skal være helhetlig og sammenhengende, og aktuelle hjelpeinstanser må samarbeide.

Det er foreldre som har foreldreansvaret for barnet, som skal gi barnet omsorg og omtanke (barneloven § 30). Det innebærer at det er foreldrene som har ansvaret for å informere og følge opp barn og unge når noen i familien blir syk. Det er altså i utgangspunktet foreldrene eller den med foreldreansvar som avgjør om de skal ta kontakt med helsetjenesten for å få hjelp til barn og unge.

Helsepersonell skal imidlertid bistå foreldre med å ta vare på barn som er pårørende. Det er lovbestemt. Arbeidet skal i utgangspunktet skje i samråd og samarbeid med pasienten og innenfor rammene av taushetsplikten. Helsepersonell må derfor innhente samtykke fra den som er syk for å ivareta barna og samarbeide med andre. Hjelpen skal være helhetlig og sammenhengende, og aktuelle hjelpeinstanser må samarbeide.

I lovverket brukes begrepet «barm som er pårørende» om barn (under 18 år) av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

Helsepersonell har plikt til å

 • Avklare om pasienten har barn eller mindreårige søsken
 • Avklare barnas omsorgssituasjon og informasjonsbehov
 • Gi råd og veilede foreldre og andre med foreldreansvar
 • Planlegge og gjennomføre tiltak i samarbeid med foreldrene

Arbeidet med barn som pårørende skal dokumenteres i pasientens journal.
Lovbestemmelsene om barn som pårørende er en pliktbestemmelse for helsepersonell, ikke en rettighetslov for barna. Lovbestemmelsene bygger på barnekonvensjonen.

Mer om lovverket og utdypning av helsepersonell sine plikter finner du på helsenorge.no og i nasjonal veileder for pårørende i helse- og omsorgstjensten.

Barnekonvensjonen

Utvalg av artikler i barnekonvensjonen som er sentrale i arbeidet med barn som pårørende
 • Artikkel 3. TIL BARNETS BESTE: Ved alle handlinger som berører barn, skal det grunnleggende hensynet være barnets beste
 • Artikkel 6. RETT TIL LIV: Staten plikter så langt som mulig å sørge for at barn overlever og utvikler seg
 • Artikkel 12: Å SI SIN MENING OG BLI HØRT: Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt
 • Artikkel 27: LEVESTANDARD: Barnet har rett til en levestandard som er tilstrekkelig på alle områder
 • Artikkel 28: LEK OG FRITID: Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv
En forkortet versjon av barnekonvensjonen kan du lese om på regjeringen.no

Helsepersonell skal avklare om den som er syk har barn eller mindreårige søsken 
Helse- og omsorgspersonell i kommune og spesialisthelsetjeneste som kommer i kontakt med en pasient har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet, alvorlig somatisk sykdom eller skade skal avklare om den som er syk har mindreårige barn eller mindreårige søsken, jf. helsepersonelloven § 10a andre ledd.


Navn, fødselsdato, adresse, relasjon og omsorgssituasjon til barnet skal føres i pasientens journal (journalforskriften § 8).

Helsepersonell skal avklare omsorgssituasjonen til barn og unge som er pårørende

Helsepersonell skal bidra til å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av foreldrenes eller søskens tilstand, jf. helsepersonelloven § 10a første ledd.

Helsepersonell har altså plikt til å snakke med den som er syk om berørte barn og unge. Målet er å avklare situasjonen for barnet/ ungdommen. Er de tilstrekkelig ivaretatt? Får de tilstrekkelig praktisk og emosjonell støtte og informasjon? Er det aktuelt å sette inn tiltak?

For å vurdere hvordan barna har det og hva de eventuelt trenger, kan helsepersonell i denne vurderingen også snakke med andre som har foreldreansvaret. Det anbefales.
Dersom du og den som er syk er uenige om behovet til, og omsorgssituasjon for, barnet eller ungdommen, har helsepersonell plikt til å hjelpe dere å finne ut av dette. Helsepersonell bryter ikke taushetsplikten ved å lytte til deg. Du kan kontakte helsepersonell og fortelle om dine observasjoner og eventuelle bekymringer for berørte barn, uavhengig av om den som er syk samtykker til dette. Vær oppmerksom på at slik informasjon som regel vil journalføres når ikke unntaksbestemmelser (blant annet fare for liv og helse) foreligger.

Hovedregelen er at informasjon og oppfølging av barn som pårørende må skje på grunnlag av samtykke fra den som er syk dersom det ikke foreligger unntaksbestemmelser som gir fritak fra taushetsplikten. 

Helsepersonell skal veilede og gi råd til foreldre når barn og unge er pårørende

Helsepersonell skal tilby foreldre og andre med foreldreansvar råd og veiledning slik at de kan støtte barn og unge som er pårørende. Det kan innebære samtaler om:
 • Er skolen/ barnehagen informert?
 • Hvordan er barn og unges hverdagsliv påvirket av sykdommen? 
 • Kartlegging av nettverket, eksempelvis venner og fritidaktiviteter
 • Hva forstår barnet av det som skjer?
 • Vanlige behov hos barn og unge ved sykdom
 • Tips og råd om hvordan snakke med barn og unge om sykdom
 • Hvem kan familien ta kontakt med når det er vanskelig?

Husk at søsken kan ha ulike opplevelser og behov.

Helsepersonell kan planlegge og gjennomføre tiltak i samarbeid med foreldrene

Helsepersonell skal vurdere hvilke tiltak som er nødvendig for å ivareta barn som er pårørende. Aktuelle tiltak kan være å:
 • Gjennomføre en eller flere samtaler med barna, med eller uten foreldrene til stede
 • Bidra til å informere skole/ barnehage
 • Utarbeide en «plan for familien» sammen med barn og unge
 • Bidra til at barna får møte andre barn som er i lignenede situasjon
 • Samarbeide med andre tjenester, som helsesykepleier, kontaktlærer mv.
 • Finnes det aktuelle støttetiltak for barn og familier finnes i kommunen?

Bekymringsmelding til barnevernet

Dersom helsepersonell har grunn til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, har helsepersonell plikt til å sende melding til barnevernet. Det samme gjelder når et barn har vedvarende og alvorlige atferdsvansker eller det er fare for utnyttelse av barn til menneskehandel. (barnevernloven §§ 4-10, 4-11, 4-12, 4-24 og 4-29).

Helsepersonell kan i slike tilfeller ikke velge om det skal gis opplysninger eller ikke. De har en opplysningsplikt.   
Opprinnelig publisert: 1. februar 2017
Sist oppdatert: 9. mai 2022
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut