Rettigheter
Tilbake_pil
Tilbake

Ved bruk av tvang

I noen tilfeller er det grunnlag for å yte hjelp mot pasientens vilje. Dette er krevende situasjoner for den som er syk og for pårørende.
shutterstock_1048786025
Før det besluttes å påtvinge helsehjelp, er det alltid et krav om å forsøke å oppnå samtykke fra pasienten, at han eller hun tar imot hjelpen frivillig. Helsepersonell skal alltid vurdere om bruk av tvang er den klart beste løsningen.

Når frivillighet ikke oppnås, er det bestemte krav til hvordan helsepersonell skal gå fram for å treffe en gyldig beslutning om bruk av tvang. I psykisk helsevernloven, pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A som omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp, samt helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 som omhandler tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning, er det gitt bestemmelser som gir nærmeste pårørende rett til å uttale seg før det treffes beslutninger om bruk av tvang.

 

Her kan du lese om involvering av nærmeste pårørende i ulike situasjoner:

Tvangstiltak overfor mennesker med rusmiddelavhengighet
Tvungent psykisk helsevern
Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming
Når personer uten samtykkekompetanse motsetter seg helsehjelp
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut