Ta vare på den syke
Tilbake_pil
Tilbake

Samarbeid med hjelpeapparatet ved langvarige funksjonsnedsettelser

Foreldre til mennesker med langvarige funksjonsnedsettelser forteller at det er av stor betydning å ha et godt forhold til hjelpeapparatet, både de som gir oppfølging i hverdagslivet og de som tar beslutninger.
shutterstock_631902332
Å ha et godt forhold til hjelperne kan bidra til at du som pårørende gi langt mer overskudd til å ha fokus på familien som helhet. Foreldres erfaringer med hjelpetjenestene i kommunen er svært varierende. Forskning viser at kontakten med hjelpeapparatet er noe av det som oppleves mest krevende når man har barn med store omsorgsbehov.
 

Foreldrenes opplevelse av egen livskvalitet er i stor grad avhengig av hvordan de opplever at deres barn trives med sitt liv. Denne trivselen er oftest knyttet til organisering av omsorgstjenesten og de enkeltpersoner som befolker barnets dagligliv.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kjersti T Rogne. 2016
 
Du som pårørende er ekspert. Når funksjonsnedsettelsen har vært langvarig har du opparbeidet deg en uvurderlig kompetanse, både om sykdom og behandling, men også om hvordan funksjonsnedsettelsen gir seg uttrykk akkurat hos den du er glad i. Helsepersonell trenger dine kunnskaper. 
 
Dersom du er pårørende til en med en sjelden diagnose, vil du kanskje være den som til enhver tid har best kjennskap til akkurat denne diagnosen. Kanskje må du drive opplæring og formidle kunnskap både til helsetjenesten og til nettverket. Det er vanskelig å være eneste familie i en kommune som har et familiemedlem med en diagnose som ingen har hørt om tidligere.
 
Når funksjonsnedsettelse innebærer en kognitiv funksjonsnedsettelse som gjør at han/hun ikke er i stand til å formidle hva han eller hun ønsker, er din rolle som «tolk» helt sentral. Det er gjerne dere som er nærmest som lettest kan ”lese” den som er har en funksjonsnedsettelse, gjennom lyder, kroppsspråk og blikk. Dere vet hva som er vanlige uttrykk for smerte og kjenner personen så godt at dere vet hvordan han/hun reagerer på stress. Dere har også gjerne kunnskap om hva som kan hjelpe dersom han eller hun blir urolig.

Pårørende trenger å kjenne seg trygg på at barnet blir godt nok ivaretatt. Det er særlig sårbart når barnet ikke er i stand til å være tydelig på egne behov og ønsker.

Et menneske med fysiske funksjonshinder har styring i eget liv på en helt annen måte enn et menneske med utviklingshemming, som vil trenge støtte i ulik grad for å ta beslutninger i sitt liv.

 
Ved overgang til bolig utenfor foreldrehjemmet
"Foreldrene har lært oss mest" 
ledende miljøterapeut Janne Hansen og sekundærkontakt Kari Jørgensen

Det er som regel en følelsesmessig krevende prosess når barn med en funksjonsnedsettelse skal flytte ut av hjemmet og hovedomsorgen i det daglige overlates til andre. Den viktigste faktoren i en slik prosess er nok at tilbudet som gis er godt, både med hensyn til organisering, ressurser, rutiner og behandlingsfilosofi.

Å overlate omsorgen av noen du elsker til andre mennesker er en sårbar prosess. Da trenger du å bli møtt av gode mennesker i systemer som fungerer godt.

En god overgang for de med store hjelpebehov og komplekse funksjonsnedsettelser krever ekstra god opplæring av tjenesteyterne på en rekke områder, for eksempel i alternative kommunikasjonsformer, i ulike helseutfordringer og hvordan tilbudet skal tilrettelegges individuelt for å oppnå best mulig livskvalitet.

Tilstrekkelig opplæring er noe av det som erfaringsmessig kan svikte oftest ved overgangen til voksenlivet og etablering i egen bolig.

I overgangen til voksenlivet skjer det også mange andre endringer som har betydning for oppfølging og god kvalitet i tjenestene, for eksempel overgang fra skole til dagtilbud/arbeid, overgang fra barnehabilitering til voksenhabilitering. Alt dette gjør denne perioden ekstra sårbar. Du mister kanskje gode fagpersoner som har kjent barnet ditt i lang tid, må dele kunnskapen på nytt og opparbeide nye relasjoner med hjelpeapparatet.

Kommunen har plikt til å yte individuelt tilrettelagte og faglige forsvarlige tjenester. Har ikke tjenesteyterne opplæring i eks. alternativ kommunikasjon, har dette store konsekvenser for kvaliteten i tjenestetilbudet.

Nettopp fordi den utviklingshemmede unge har begrenset mulighet for selv å forme sitt liv, kjenner foreldre så sterkt på det store ansvaret for å skape et så godt liv som mulig for barnet sitt. Skal en kunne slippe, må en vite at det som tar imot i den andre enden er godt.                                                                             

Kjersti T. Rogne, 2016

Viktig å huske på ved overgang til egen bolig

Når den som har en funksjonsnedsettelse skal flytte til egen bolig, er kunnskapen dere besitter særdeles viktig for å sikre en god overgang:
 • Tenk over og vurder hva slags tjenester familiemedlemmet deres skal søke om når det skal flytte i eget hjem. Når man har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester kan disse søkes organisert som ordinære kommunale tjenester, eller som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Velges tjenester som BPA får man en langt større innflytelse på utforming av tjenestetilbudet, men tjenesten krever innsats i form av arbeidsledelse av egne assistenter. En person med utviklingshemming vil trenge hjelp med disse oppgavene, i hovedsak av nærstående.
 • Be om å få en plan for opplæring av ansatte i overgangsfasen ved flytting til egen bolig, og ved ansettelser senere. Innholdet i opplæringen kan han være kommunikasjon, helseoppfølging generelt, kosthold/ernæring, døgnrytme, aktiviteter og rutiner. Gjør dette i god tid. Dersom denne planen ikke virker tilstrekkelig bør du be om ytterligere opplæring.  
Skriv ned hva den som har en funksjonsnettelse:
 • Liker/ikke liker å holde på med
 • Rutiner dere har erfart fungerer ved måltider, ved stell, ved legging eller i andre situasjoner hvor det er viktig med god forberedelse
 • Er det en spesiell musikk den du er glad i liker å høre på, bøker som er populære?
 • Hvilken mat liker han/hun best? Hvordan skal måltidene tilberedes, må maten moses for eksempel?
 • Tegn de som er rundt kan være oppmerksomme på som viser at han hun er trett/sint/har smerter?
 • Tegn på sykdomstilstander, epileptiske anfall (viktige forebyggende tiltak)
 • Hva kan hjelpe når han/hun er urolig?
Tenk også over hvordan du ønsker å samarbeide og involveres framover:
 • Hvordan få til en best mulig overgang?
 • Besøk hjemme to helger i måneden?
 • Hyppighet på samarbeidsmøter?
 • Når skal du som nærmeste pårørende kontaktes?
 • Hva ønsker du å bidra med av omsorgsoppgaver fremover?
 • Hvilke ønsker har du til tilbudet?

Ønsker du rollen som verge? 
Når en person med utviklingshemming fyller 18 år vil de fleste ha behov for støtte til å ta beslutninger på ulike områder i sitt liv. Statsforvalteren vil eventuelt oppnevne en verge som skal ivareta interessene til personen som trenger bistand, og i de fleste tilfellene vil det være foreldre som innehar denne funksjonen. Dersom man vurderer å overlate vergefunksjonen til andre, er det avgjørende at dette er en person man har tillit til og som kjenner hovedpersonen godt. Ved å overlate vergefunksjonen til andre, vil man som nærstående få mindre innflytelse på tjenestetilbudet og miste rettigheter til å klage.
 

Husk at når barnet ditt flytter hjemmefra, flytter det i eget hjem på lik linje med andre selv om man bor med tjenester i kommunal regi.

Regler og normer som gjelder i et hjem og respekt for den enkelte individs integritet gjelder uavhengig av funksjonshemming, tjenestebehov eller boform. Nærtstående er viktige formidlere av dette budskapet.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut