← Gå tilbake

Å motta informasjon fra helsetjenesten

God informasjon kan bidra til oversikt, fellesskap, trygghet og en følelse av kontroll. Helsepersonell har en generell veiledningsplikt overfor pårørende. De kan alltid gi generell informasjon og i samråd med pasienten, spesifikk informasjon.
shutterstock_284516699_medium

Generell informasjon


Helsetjenesten har en generell veiledningsplikt som innebærer at pårørende som henvender seg, skal gis generell informasjon. Generell informasjon er informasjon som du som pårørende kjenner til fra før. Om du kjenner diagnosen på sykdommen kan de gi deg generell informasjon om denne. Nedenfor er en liste over hva mer som kan være generell informasjon.

Generell informasjon, råd og veiledning til pårørende krever ikke samtykke fra den som er syk. Helsepersonell bryter altså ikke taushetsplikten om de gir deg generell informasjon. Helsepersonell kan da informerer deg generelt om denne sykdommen.

Som pårørende har du alltid rett til å få generell informasjon. Helsepersonell har plikt til å gi deg denne.

Eksempler på generell informasjon:
 • Kontaktinformasjon
 • Rutiner, ansatte og tilbud ved virksomheten/ enheten
 • Generelt om årsaker, symptomer, behandling og prognose når diagnose er kjent
 • Lovverk, saksbehandling og rettigheter
 • Tilbud til pårørende, barn og voksne
 • Informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner
 • Generelle råd til deg som er pårørende

Dersom den som er syk samtykker til at du skal få informasjon om sykdommen og behandlingen, har helsepersonell en plikt til å gi deg dette. Det kan være informasjon om diagnose, symptomer, medisiner og andre behandlingstiltak. Det er hensiktsmessig at du og den som er syk snakker om hvilken informasjon du kan få dersom tilstanden til den som er syk forverres. Fyll eventuelt ut et samtykkeskjema.

Dersom den som er syk ikke vil at du skal ha informasjon, kan du likevel kontakte helse- og omsorgstjenesten. for å få en avklaring. Du har rett til å få generelle råd og tips om hva du kan gjøre samt hvilke rettigheter du og eventuelle felles barn har.
 

Spesifikk informasjon


Når den som er syk samtykker til det er helsepersonell fritatt fra taushetsplikten og kan gi pårørende informasjon om helsetilstanden og helsehjelpen til den som er syk. Den som er syk skal ha avtalt med helsepersonellet hvilken informasjon som skal gis til hvem og hvilket detaljnivå informasjonen skal ha.

Eksempler på spesifikk informasjon:
 • Diagnose, årsaker, symptomer og prognose
 • Resultater fra undersøkelser og utredninger
 • Behandlingstiltak og oppfølgingsplaner

Helsepersonell har ansvar for å gi informasjon på en slik måte at du som pårørende kan skjønne innholdet i det de formidler. Helsepersonell har ansvar for å innhente tolk ved behov.

Pasient og brukerrettighetsloven:

§ 3-3, første ledd: dersom pasienten samtykker til det skal pasientens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes. §3-5, første ledd: Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring, og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte.

§3-5, andre ledd: Personellet skal så langt som mulig sikre seg at mottakeren har forstått innholdet og betydningen av opplysningene.


Les mer om helsepersonell sin taushetsplikt her.

Viktig å vite om lovbestemte unntak fra taushetsplikten.

I noen sammenhenger er helsepersonell pålagt en plikt til å videreformidle spesifikk informasjon som ellers er underlagt taushetsplikt når visse vilkår er oppfylt:

Helsepersonell skal, på eget initiativ, varsle barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Helsepersonell skal, på eget initiativ, gi opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade.

Lege, psykolog eller optiker skal gi melding om pasienter som ikke oppfyller de helsemessige krav til førerkort og sertifikat etter nærmere regler gitt i forskrift, når den aktuelle helsetilstanden antas å vedvare.

Særlig om helsepersonells opplysningsplikt til nødetater:
 • Helsepersonell skal på eget initiativ, varsle politi og brannvesen dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.
 • Helsetjenesten kan bruke politiet til å varsle pårørende til pasienter som er innlagt etter en krise- eller katastrofesituasjon. Navn og innleggelsessted kan utleveres til politiet til dette formålet.
 • I en krise- eller katastrofesituasjon med mange savnede, skal helsepersonell oppgi navn på pasienter som kommer fra åstedet til nødetater og redningsmannskap, for at disse skal få oversikt savnede og ikke binde opp ressurser til leting etter personer som er funnet.

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten