Rettigheter

Pårørende er gitt rettigheter og oppgaver i lovverket. At du som pårørende har kunnskap om dine rettigheter, er til hjelp både for deg og den som er syk.
I lovverket er involvering av pårørende i første rekke relatert til pasientens behov for helsehjelp. Utgangspunktet er at pårørende skal være med å bidra til å ivareta pasientens interesser i møte med helse- og omsorgstjenesten.


Pårørende er gitt definerte rettigheter i:

  • Spesialisthelsetjenesteloven
  • Helsepersonelloven
  • Pasient- og brukerrettighetsloven
  • Psykisk helsevernloven

Lovverket gir, når nærmere bestemte vilkår er oppfylt, nærmeste pårørende informasjonsrett, medvirkningsrett, uttalerett, beslutningsrett og klagerett.

Helsetjenesten har plikt til å legge til rette for at du som pårørende får oppfylt dine rettigheter.


Hvilken relasjon du har til den som er syk, pasientens alder, hvilke oppgaver du gjør og om du bor sammen med den som er syk, vil ha betydning for hvilket lovverk som gjelder. I noen situasjoner vil helsepersonell ha plikt til å gi deg informasjon, involvere deg og ta hensyn til deg. I andre situasjoner vil helsepersonellets plikt til å involvere deg være begrenset.

Helsemyndighetenes anbefalinger om hvordan helse- og omsorgspersonell skal, bør og kan møte deg er beskrevet i den nasjonale veilederen for involvering av pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Alvorlig sykdom og langvarige funksjonsnedsettelser medfører ofte endret hverdagsliv, nedsatt mulighet til å delta i arbeidslivet og økte utgifter. Du finner underartikler og linker som omhandler dette under denne hovedartikkelen.

Lovtekst og begreper som beskriver regelverk inneholder ord og formuleringer som kan være vanskelig å forstå innholdet og rekkevidden av. Ordene nedenfor er sentrale begreper i lovgivningen.
Pårørende
Nærmeste pårørende
Helsepersonell og helsehjelp
Taushetsplikt
Samtykke
Samtykkekompetanse
Faglig forsvarlighet
Journal