← Gå tilbake

Når barn og unge er pårørende

Helsepersonell har plikt til å hjelpe deg å ivareta barn og unge som er pårørende. Formålet med lovbestemmelsene er å forebygge problemer hos barn og foreldre.
shutterstock_383393680
Det er foreldre som har foreldreansvaret for barnet, som skal gi barnet omsorg og omtanke (barneloven § 30). Det innebærer at det er foreldrene som har ansvaret for å informere og følge opp barn og unge når noen i familien blir syk. Det er altså i utgangspunktet foreldrene eller den med foreldreansvar som avgjør om de skal ta kontakt med helsetjenesten for å få hjelp til barn og unge.

Helsepersonell skal imidlertid bistå foreldre med å ta vare på barn som er pårørende. Det er lovbestemt. Arbeidet skal i utgangspunktet skje i samråd og samarbeid med pasienten og innenfor rammene av taushetsplikten. Helsepersonell må derfor innhente samtykke fra den som er syk for å ivareta barna og samarbeide med andre. Hjelpen skal være helhetlig og sammenhengende, og aktuelle hjelpeinstanser må samarbeide.

Helsepersonellets særlige plikt gjelder overfor mindreårige barn når en forelder eller søsken er pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

Helsepersonell har plikt til å

 • Avklare om pasienten har barn eller mindreårige søsken
 • Avklare barnas omsorgssituasjon og informasjonsbehov
 • Rådgi og veilede foreldre og andre med foreldreansvar
 • Planlegge og gjennomføre tiltak i samarbeid med foreldrene

Arbeidet med barn som pårørende skal dokumenteres i pasientens journal.
Lovbestemmelsene om barn som pårørende er en pliktbestemmelse for helsepersonell, ikke en rettighetslov for barna. Lovbestemmelsene bygger på barnekonvensjonen.

Mer om lovverket og utdypning av helsepersonell sine plikter finner du på helsenorge.no og i ny nasjonal veileder for pårørende i helse og omsorgstjenesten.
Barnekonvensjonen

Helsepersonell skal avklare om den som er syk har barn
Helsepersonell og omsorgspersonell i kommunen og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som kommer i kontakt med en pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade skal avklare om den som er syk har mindreårige barn eller mindreårige søsken, jf. helsepersonelloven § 10a andre ledd.


Navn, fødselsdato, adresse, relasjon og omsorgssituasjon til barnet skal journalføres i pasientens journal (journalforskriften § 8).

Helsepersonell skal avklare omsorgssituasjonen til barn og unge som er pårørende

Helsepersonell skal bidra til å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av foreldrenes eller søskens tilstand, jf. helsepersonelloven § 10a første ledd.

Helsepersonell har altså plikt til å snakke med den som er syk om berørte barn og unge. Målet er å avklare situasjonen for barnet/ ungdommen. Er de tilstrekkelig ivaretatt? Får de tilstrekkelig emosjonell støtte og informasjon? Er det aktuelt å sette inn tiltak?

For å vurdere hvordan barna har det og hva de eventuelt trenger, kan helsepersonell i denne vurderingen også snakke med andre som har foreldreansvaret. Det anbefales. Dersom du og den som er syk er uenige om behovet til, og omsorgssituasjon for, barnet eller ungdommen, har helsepersonell plikt til å hjelpe dere å finne ut av dette. Helsepersonell bryter ikke taushetsplikten ved å lytte til deg. Du kan kontakte helsepersonell og fortelle om dine observasjoner og eventuelle bekymringer for berørte barn, uavhengig av om den som er syk samtykker til dette. Vær oppmerksom på at slik informasjon som regel vil journalføres når ikke unntaksbestemmelser (blant annet fare for liv og helse) foreligger.

Hovedregelen er at informasjon og oppfølging av barn som pårørende må skje på grunnlag av samtykke fra den som er syk dersom det ikke foreligger unntaksbestemmelser som gir fritak fra taushetsplikten. Les mer om dette her.

Helsepersonell skal veilede og gi råd til foreldre når barn og unge er pårørende

Helsepersonell skal tilby foreldre og andre med foreldreansvar råd og veiledning slik at de kan støtte barn og unge som er pårørende. Det kan innebære samtaler om:
 • Hvordan barn og unges hverdagsliv er påvirket av sykdommen?
 • Hva forstår barnet av det som skjer?
 • Hvem har dere rundt dere?
 • Er skolen/ barnehagen informert?
 • Vanlige behov hos barn og unge ved sykdom
 • Råd og tips
 • Hvordan snakke med barn og unge om sykdom
 • Hvem kan dere ta kontakt med om det er vanskelig?

Husk at forskjellige søsken i en søskenflokk kan ha ulike opplevelser og behov.

Helsepersonell kan planlegge og gjennomføre tiltak i samarbeid med foreldrene

Helsepersonell skal vurdere hvilke tiltak som er nødvendig for å ivareta barn som pårørende. Aktuelle tiltak kan være å:
 • gjennomføre en eller flere samtaler med barna, med eller uten foreldrene tilstede
 • bidra til å informere skole/ barnehage
 • utarbeide en «plan for familien» sammen med barn og unge
 • bidra til at barna får møte andre barn som er i samme situasjon
 • samarbeide med andre tjenester, som helsesøster, kontaktlærer mv.
 • Finnes det aktuelle støttetiltak for barn og familier finnes i kommunen?

Bekymringsmelding til barnevernet

Dersom helsepersonell har grunn til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, har helsepersonell plikt til å sende melding til barnevernet. Det samme gjelder når et barn har vedvarende og alvorlige atferdsvansker eller det er fare for utnyttelse av barn til menneskehandel. (barnevernloven §§ 4-10, 4-11, 4-12, 4-24 og 4-29).

Helsepersonell kan i slike tilfeller ikke velge om det skal gis opplysninger eller ikke. De har en opplysningsplikt.   

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Evy Ann Øglend har vore pårørande heile livet, først som dotter, deretter som mor. Ho har aktivt valt å ha som haldning at det ikkje er meir synd på henne enn på andre, og at livet alltid kompenserer. Difor kan ho ha eit godt og rikt liv som pårørande.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten