Rettigheter

Pårørende har mange rettigheter og oppgaver. At du som pårørende har kunnskap om dine rettigheter i møte med helse- og omsorgstjenesten, er til hjelp både for deg og den som er syk.
I lovverket er involvering av pårørende i første rekke relatert til pasientens behov for helsehjelp. Utgangspunktet er at pårørende skal være med å bidra til å ivareta pasientens interesser i møte med helse- og omsorgstjenesten. Lovverket gir, når nærmere bestemte vilkår er oppfylt, nærmeste pårørende informasjonsrett, medvirkningsrett, uttalerett, beslutningsrett og klagerett. Helsetjenesten har plikt til å legge til rette for at du som pårørende får oppfylt dine rettigheter.

Hvilken rolle og relasjon du har til den som er syk, pasientens alder, hvilke oppgaver du gjør og om du bor sammen med den som er syk, vil ha betydning for hvilket lovverk som gjelder. I noen situasjoner vil helsepersonell ha plikt til å gi deg informasjon, involvere deg og ta hensyn til deg. I andre situasjoner vil helsepersonell sin plikt til å involvere deg være begrenset

I menyen til venstre vil du finne artikler om det å gi og det å motta informasjon fra helsetjenesten. Den nasjonale pårørendeveilederen påpeker at en forutsigbar dialog sikrer gjensidig informasjonsflyt og forventningsavklaringer, bidrar til en felles forståelse og bedre tjenester og trygghet for deg som pårørende. Inndelingen til venstre er gjort for å tydeliggjøre den rettslige reguleringen av informasjonsutvekslingen.

Du vil også finne informasjon om rettslig regulering av samarbeidet mellom deg som pårørende og helsepersonell, inkludert klageadgang og dine rettigheter og oppgaver når den som er syk åpenbart ikke kan ivareta sine rettigheter i møte med helsetjenestene (mangler samtykkekompetanse).

Alvorlig sykdom medfører ofte endret hverdagsliv, nedsatt mulighet til å delta i arbeidslivet og økte utgifter. Du finner artikler og linker som omhandler også dette.

Lovtekst og begreper som beskriver regelverk inneholder ord og formuleringer som kan være vanskelig å forstå innholdet og rekkevidden av. Ordene nedenfor er sentrale begreper i lovgivningen.
Pårørende
Nærmeste pårørende
Helsepersonell og helsehjelp
Taushetsplikt
Samtykke
Samtykkekompetanse
Faglig forsvarlighet
Journal

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten