Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Ta vare på barna
Tilbake_pil
Tilbake

Barn og unges rettigheter

Barn og søsken som pårørende har egne, lovfestede rettigheter. Helsepersonell har plikt til å hjelpe deg å ivareta barn og unge som er pårørende. Formålet med lovbestemmelsene er å forebygge problemer hos barn og foreldre.
shutterstock_2266048099
Arbeidet med barn som pårørende skal, så langt som mulig, skje i samråd og samarbeid med pasienten. Helsepersonell skal hjelpe til med å ta vare på barna gjennom å veilede og bistå foreldrene. Alt arbeidet skal i utgangspunktet skje innenfor rammene av taushetsplikten. Helsepersonell må derfor innhente samtykke fra den som er syk for å ivareta barna og samarbeide med andre. Hjelpen skal være helhetlig og sammenhengende, og aktuelle hjelpeinstanser må samarbeide.

Det er foreldre som har foreldreansvaret for barnet, som skal gi barnet omsorg og omtanke (barneloven § 30). Det innebærer at det er foreldrene som har ansvaret for å informere og følge opp barn og unge når noen i familien blir syk. Det er altså i utgangspunktet foreldrene eller den med foreldreansvar som avgjør om de skal ta kontakt med helsetjenesten for å få hjelp til barn og unge.

I lovverket brukes begrepet «barn som er pårørende» om barn (under 18 år) av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

Helsepersonell har plikt til å

 • Avklare om pasienten har barn eller mindreårige søsken
 • Avklare barnas omsorgssituasjon og informasjonsbehov
 • Gi råd og veilede foreldre og andre med foreldreansvar
 • Planlegge og gjennomføre tiltak i samarbeid med foreldrene

Arbeidet med barn som pårørende skal dokumenteres i pasientens journal.
Mer om lovverket og utdypning av helsepersonell sine plikter finner du på helsenorge.no og i nasjonal veileder for pårørende i helse- og omsorgstjensten.

Helsepersonell skal avklare omsorgssituasjonen til barn og unge som er pårørende

Jf. helsepersonelloven § 10a første ledd: Helsepersonell har plikt til å snakke med den som er syk om berørte barn og unge. Målet er å avklare situasjonen for barnet/ ungdommen. Er de tilstrekkelig ivaretatt? Får de tilstrekkelig praktisk og emosjonell støtte og informasjon? Er det aktuelt å sette inn tiltak?

Dersom du og den som er syk er uenige om behovet til, og omsorgssituasjon for, barnet eller ungdommen, har helsepersonell plikt til å hjelpe dere å finne ut av dette. Helsepersonell bryter ikke taushetsplikten ved å lytte til deg.

Du kan kontakte helsepersonell og fortelle om dine observasjoner og eventuelle bekymringer for berørte barn, uavhengig av om den som er syk samtykker til dette. Vær oppmerksom på at slik informasjon som regel vil journalføres.

Helsepersonell skal veilede og gi råd til foreldre når barn og unge er pårørende

Helsepersonell skal tilby foreldre og andre med foreldreansvar råd og veiledning slik at de kan støtte barn og unge som er pårørende. Det kan innebære samtaler om:
 • Er skolen/ barnehagen informert?
 • Hvordan er barn og unges hverdagsliv påvirket av sykdommen? 
 • Kartlegging av nettverket, eksempelvis venner og fritidaktiviteter
 • Hva forstår barnet av det som skjer?
 • Vanlige behov hos barn og unge ved sykdom
 • Tips og råd om hvordan snakke med barn og unge om sykdom
 • Hvem kan familien ta kontakt med når det er vanskelig?

Helsepersonell kan planlegge og gjennomføre tiltak i samarbeid med foreldrene

Helsepersonell skal vurdere hvilke tiltak som er nødvendig for å ivareta barn som er pårørende. Aktuelle tiltak kan være å:
 • Gjennomføre en eller flere samtaler med barna, med eller uten foreldrene til stede
 • Bidra til å informere skole/ barnehage
 • Utarbeide en «plan for familien» sammen med barn og unge
 • Bidra til at barna får møte andre barn som er i lignenede situasjon
 • Samarbeide med andre tjenester, som helsesykepleier, kontaktlærer mv.
 • Finnes det aktuelle støttetiltak for barn og familier finnes i kommunen?
Opprinnelig publisert: 21. mars 2024
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut