Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
23. februar 2024

En nasjonal kompetansetjeneste for pårørendesamarbeid – innspill til budsjett 2025

Den demografiske utviklingen i Norge vil gjøre helsevesenet stadig mer avhengig av pårørende. Pårørende er velferdsstatens bærebjelker. Uten pårørende stopper Helse-Norge. Pårørende bidrar med over 130.000 årsverk inn i kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er like mange årsverk som det er ansatte i disse tjenestene. Dette krever oppfølging.
En nasjonal kompetansetjeneste for pårørendesamarbeid – innspill til budsjett 2025
Ellipse%2035
068ba6b79c6e5efbcb5ebd328c5b9ffe
Tekst:

​Unn Birkeland

Daglig leder og ansvarlig redaktør
I dag er Pårørendesenteret det eneste nasjonale kompetansemiljøet innen pårørendesamarbeid i Norge. Samtidig har senteret ingen formell status som kompetansesenter. En statusendring med tilhørende videreutvikling mot et nasjonalt kompetansesenter er nødvendig.

Etableringen av en nasjonal kompetansetjeneste for pårørendesamarbeid vil sikre kompetanse-oppbygging og spredning i hele helsetjenesten. En nasjonal kompetansetjeneste vil bidra til økt kvalitet og et likeverdig tilbud. Dette må skje gjennom kunnskapsformidling, kompetanseheving og ved å belyse problemstillinger relevante for primær- og spesialisthelsetjenester.

Vi vil med en slik status kunne tilby opplærings- og implementeringsstøtte i enda større grad enn i dag, være en samlende tjeneste i arbeidet med å sikre godt pårørendesamarbeid. Som nasjonal kompetansetjeneste vil vi kunne formalisere kontakt med universiteter og høgskoler for å styrke forskning og fagutvikling.
 

For å kunne oppnå dette, må vi frigjøres fra løpende «pengeinnsamling» som er svært ressurskrevende, både i søknadssituasjon og i rapporteringer.


En dreining av oppmerksomhet og ressursbruk vil kreve sikring av forutsigbar økonomisk støtte.

En endret finansieringsmodell vil frigjøre tid til å gi mer direkte pårørendestøttende arbeid per krone. I dag brukes mye uhensiktsmessig tid til å søke om midler i ulike offentlige og private tilskuddsordninger, og rapportere på bevilgede midler.
 
fig  1 og 2

Fig. 1: Pårørendesenterets finansiering i dag. Totalbudsjett   15.000.000 kroner. Midler over Statsbudsjettet utgjør under 60% (rød farge, 8,9 mill i 2024). Kakestykkene består av tilskudd fra flere direktorat, fylkeskommuner, kommuner, fond, legat og stiftelser.

Fig. 2: Ønsket situasjon for etablering av et nasjonalt kompetansesenter for pårørendesamarbeid: Alle driftsmidler bevilges over statsbudsjettet, totalt 16 mill.

Etableringen av et nasjonalt senter og tjeneste, vil være en oppfølging av Hurdalsplattformens intensjoner og NOU 2023: 4. Tid for handling. En nasjonal kompetansetjeneste for pårørendesamarbeid vil bidra til å sette helse- og omsorgstjenestene i stand til å møte denne utviklingen.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut