Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
25. august 2021

Pårørendes plass i partiprogrammene

STORTINGSVALGET ’21: Hvor opptatt er partiene av pårørendes situasjon? En gjennomgang av partienes programmer med «pårørende» som søkerord viser at partiene i stor grad konsentrerer seg om pårørende i eldreomsorgen.
Pårørendes plass i partiprogrammene
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
Rekkefølgen på partiene er den som meningsmålinger vanligvis bruker.
 

RØDT:

 • Ansatte, brukere og pårørende skal gis reell innflytelse. Det kan gjøres gjennom en mindretallsrepresentasjon i forhold til folkevalgte/lokalpolitikere i regionale helsestyrer som skal gjennomføre sentralt vedtatt helsepolitikk.

 • Bygge ut og stabilisere kommunale tilbud innen psykisk helse og psykiatri slik at det er forutsigbarhet for brukere, pårørende og ansatte.

 • Tungt pleiearbeid har blitt forskjøvet fra det offentlige til det individuelle og konsekvensen er en større belastning på pårørende. Omsorgstjenesten må samarbeide med pårørende som har tungt omsorgsarbeid for finne gode hjelpetiltak som bidrar til å redusere deres påkjenning og slitasje.

 • Pårørende skal få nødvendig faglig støtte, veiledning og avlastning dersom pleietrengende personer ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og de har pårørende som ønsker at de skal være hjemmeboende.

 • ​Rettighetsfeste nasjonal TT-ordning og inkludere alle brukere med særskilt behov for det. Pårørende til personer med nedsatt funksjonsevne skal også ha rett på støtte til hjemtransport ved behov.


SOSIALISTISK VENSTREPARTI:

 • Styrke pasient- og brukerombudene og pasient- og brukerorganisasjonene, og sikre at pasienter, pårørende og ansatte i helsetjenesten kan påvirke og medvirke i tilbudet som blir gitt.
 

ARBEIDERPARTIET:

 • Arbeiderpartiet vil jobbe for at alle eldre skal være trygge på at det finnes et godt tilbud tilpasset deres behov. Pårørende og frivillige som ønsker å gjøre en innsats, skal anerkjennes og gis gode rammer. 
 • Ha lavterskeltjenester for mennesker med demens, blant annet gjennom å øke bruken av demenskoordinatorer, innføre demensskoler for eldre og deres pårørende og gjeninnføre tilskuddsordningen for dagtilbud for demenssyke.
 • Sørge for best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende. Det skal legges enda bedre til rette for at likemenn og frivillige kan delta i kreftomsorgen. Pårørende skal sikres oppfølging og informasjon, og barn som pårørende må ivaretas. 
 

MILJØPARTIET DE GRØNNE

 • Styrke den nasjonale handlingsplanen mot selvmord og følge opp nullvisjonen i samarbeid med fagmiljø, pårørende og brukerorganisasjoner.
 • ... vi vil føre en kunnskapsbasert og human ruspolitikk og vil derfor tilrettelegge for at barn, unge og voksne skal ha tilgang på varierte rusfrie fritidsaktiviteter og arenaer. Når rusavhengighet oppstår, skal både den avhengige og pårørende tilbys god støtte og faglig basert behandling samtidig som det arbeides aktivt for å forebygge og redusere skadevirkninger på individ- og samfunnsnivå.
 

SENTERPARTIET

Senterpartiet har et eget avsnitt om pårørende i partiprogrammet sitt, der det blant annet står:
 • Sikre alle pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver tilbud om en pårørendeavtale med kommune. Avtalene må legge til rette for å dekke de pårørendes behov for avlastning, opplæring, fridager, veiledning og tiltak for å ivareta egen helse osv.
 • Fastsette en opptrappingsplan for utbygging av dagaktivitetsplasser og korttidsopphold og slik sikre avlastning og trygghet for pårørende.
 • Forbedre pårørendes permisjonsmuligheter i arbeidslivet for å sikre likestilling og bedre muligheter til å kombinere arbeid og omsorg.
 • Sørge for økonomiske rammer som sikrer en reell styrking av omsorgsstønadsordningen.
 

VENSTRE

 • Helsetjenestene må organiseres med åpne og demokratiske prosesser slik at pasienter, pårørende, helsepersonell og folkevalgte har en reell påvirkningsmulighet til forbedring av tjenestene. 
 

KRISTELIG FOLKEPARTI

 • Få på plass en egen pårørendestøtte  for eldre med omsorgsbehov. Dette skal være en statlig, skattefri ordning hvor nære pårørende kan få økonomisk bidrag for å ta en større del av omsorgsoppgaven for eldre utenfor institusjon.
 • Legge til rette for gode avlastningstilbud for eldre som bor hjemme, der pårørende som følger opp tett får heldøgns-avlastning for sine eldre som ikke ønsker å bo permanent på institusjon.
 • Tilrettelegge hjemmetjenesten slik at denne i større grad kan styres av de ansatte, bruker og pårørende og tilrettelegges ved et samspill med familie, nettverk, naboer, lokalmiljø og frivillighet.
 • Sikre avlastning på resept for pårørende til eldre med omsorgsbehov.
 

HØYRE

 • Pårørende er en viktig ressurs og skal ha innflytelse på hjelpetilbudet til den de er glad i. De pårørende kan ha flere roller, både som avlastere, omsorgspersoner og beslutningstakere for behandlingsløpet. Høyre vil anerkjenne pårørende som den ressursen de er, både for dem som de bidrar til å ta vare på, og for helsevesenet som helhet. Helsetjenestene har et særskilt ansvar for å ivareta barn og unge som pårørende.
 • Høyre vil sørge for at alle kommuner har en pårørendestrategi
 • Gi pårørende annerkjennelse for den viktige jobben de gjør
 • Gi pårørende større innflytelse når viktige beslutninger tas
 • Gi pårørende lett tilgang til informasjon, bistand, opplæring, råd og veiledning
 • Gi pårørende mer fleksible avlastningstilbud
 • Ta de pårørendes egen helse på alvor for å unngå at folk blir syke av pårørenderollen
 

FREMSKRITTSPARTIET

 • For å sikre at de eldre og deres pårørende kan ta gode og informerte valg, ønsker vi at det skal etableres nasjonale bruker- og pårørendeundersøkelser for alle omsorgsinstitusjoner. Dette vil bidra til at kvaliteten på tilbudene øker, og gjøre det enklere å velge bort de tilbudene som ikke er gode.
 • Mange eldre og pårørende er redd for å klage på tilbudet. For å jobbe kontinuerlig med kvalitetsforbedring mener Fremskrittspartiet det er hensiktsmessig å ha bruker- og pårørendeutvalg som vurderer tjenestene kommunen gir.
 • Det skal utvikles flere kvalitetsindikatorer slik at en kan sammenligne tjenestene i ulike kommuner og ulike tilbud innad i kommuner. Resultatene må slik som for spesialisthelsetjenesten gjøres offentlig tilgjengelig. På denne måten kan brukere og pårørende få mer informasjon.
Fremskrittspartiet har et eget avsnitt om offer og pårørende:
 • Fremskrittspartiet vil gi oppfølging og hjelp til ofre for kriminalitet. Det er viktig at ofrene og deres pårørende har et godt utbygd og tilrettelagt hjelpeapparat.
 • Sørge for tilstrekkelig kompetanse ved mottak av ofre og pårørende.
 • Sørge for at offeret og/eller pårørende skal varsles dersom gjerningspersonen skal ha permisjon fra fengselet.
 • Sørge for at gjerningspersonen kan ilegges geografiske begrensninger for sin permisjon for å verne offer og/eller pårørende.
 • Vurdere nye ordninger for kriminalitetsofre og deres pårørende, herunder egen ombudsordning.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut