Møte med helsetjenesten
Tilbake_pil
Tilbake

Nasjonal veileder for involvering av pårørende

I januar 2017 ble det lansert en ny nasjonal veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen er et tiltak for å styrke helsepersonell sitt arbeid med pårørende. Du som pårørende kan ha nytte av å gjøre deg kjent med innholdet i veilederen.
Pa%CC%8Ar%C3%B8rendestrategien

Den nasjonale pårørendeveilederen trekker fram betydningen av en forutsigbar dialog og et godt samarbeid med pårørende.

Anbefalingene i veilederen er ment å sikre god informasjonsflyt, tydelige forventningsavklaringer, en felles forståelse og trygghet for deg som pårørende. Den vektlegger også at pårørende er sentrale kunnskapskilder og utøver store omsorgsoppgaver. Veilederen adresserer også at du som pårørende kan ha behov for støtte for egen del.

Du vil finne informasjon om den rettslige reguleringen av samarbeidet mellom deg som pårørende og helsepersonell, inkludert klageadgang og dine rettigheter og oppgaver når den som er syk åpenbart ikke kan ivareta sine rettigheter i møte med helsetjenestene.

Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasientens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, ungdom og barn som pårørende. Veilederen beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Den gjelder både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Les veilederen her.

Målet med veilederen er at:
 • Pårørende blir involvert i helse- og omsorgstjenesten til beste for pasienten og for pårørende selv
 • Barn som pårørende blir fanget opp tidlig og får nødvendig informasjon og oppfølging
 • Voksne pårørende med omsorgsoppgaver og/ eller belastninger tilbys individuelt tilpasset støtte og avlastning, opplæring og veiledning. Dette gjelder særlig de med krevende omsorgsoppgaver og belastninger

Veilederen gjelder for:
 • Ansatte i kommunen og i spesialisthelsetjenesten som kommer i kontakt med pasienter, brukere og deres pårørende, inkludert ansatte i helse- og omsorgstjenesten i fengsler og ansatte i private virksomheter og avtalespesialister som inngår i Fritt behandlingsvalg
 • Ledere, fagansvarlige og andre beslutningstakere i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og i spesialisthelsetjenester som har ansvar for å utvikle rutiner eller gi opplæring
 • Elever og studenter innenfor helse- og sosialutdanningene

Andre som kan ha nytte av å lese veilederen:
 • Pårørende
 • Pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner
 • Andre som vil ha oversikt over forventninger til helse- og omsorgstjenestene når det gjelder pårørendeinvolvering og støtte

Veilederen vektlegger at pårørende har ulike og situasjonsbestemte roller. Pårørende kan være kunnskapskilde, omsorgsgiver, en del av pasientens/ brukerens nærmiljø, representant for pasienten, og den pårørende kan være berørt av sykdommen og situasjonen med egne behov. Hvordan pårørende skal eller kan involveres, avhenger blant annet av hvilken rolle de har i en gitt behandlings- og omsorgssituasjon.

Jo sykere pasienten er, desto viktigere er det at pårørende involveres.

Helsedirektoratet, 2017

Regelverket og anbefalingene i veilederen er generelle. Det understrekes at helsepersonell må vurdere den enkeltes behov og gi individuelt tilpasset oppfølging av hver enkelt familie. Pårørendes behov vil variere. Noen har omfattende behov for støtte og opplæring mens andre ikke har behov for kontakt med helse- og omsorgstjenestene.

Politiske føringer

Veilederen er et tiltak innenfor «Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk», som Helsedirektoratet forvalter på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Programmet er forankret i Stortingsmelding 29, Morgendagens omsorg og har følgende mål:
 • Synliggjøre, anerkjenne og støtte pårørende som har krevende omsorgsoppgaver
 • Bedre samspillet mellom den offentlige og den uformelle omsorgen, og styrke kvaliteten på det samlede tjenestetilbudet
 • Legge til rette for å opprettholde pårørendeomsorgen på dagens nivå, og gjøre det enklere å kombinere yrkesaktivitet med omsorg for barn og unge, voksne og eldre med alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelse eller psykiske og sosiale problemer

Veilederen er også et tiltak for å styrke arbeidet med barn som pårørende og bidra til implementering av helsepersonelloven § 10a.

Ledelsen har ansvar

Ledelsen i helse- og omsorgstjenestene i kommuner og helseforetak har ansvar for at myndighetskravene i veilederen følges opp. Tiltak for å endre praksis må iverksettes om nødvendig.

Implementering av anbefalingene kan kreve opplæring av ansatte, utvikling av interne prosedyrer, rutiner og verktøy, endret organisering, forbedret samarbeid og utvikling av nye tilbud til pårørende.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut