Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Ta vare på deg selv
Tilbake_pil
Tilbake

Vold i nære relasjoner

Noen er pårørende til mennesker som utøver vold mot andre, noen er selv utsatt, mens andre igjen er pårørende til noen som utsettes for vold. Både voksne og barn kan være utsatt for vold eller utsette andre for vold.
shutterstock_1096655939

Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.

Per Isdal
 
Infolapp%20med%20binders
Det finnes mange ulike typer vold:
Group%20947
fysisk-vold
Group%20947
psykisk-vold
Group%20947
materiell-vold
Group%20947
seksuell-vold
Group%20947
latent-vold
Group%20947
kontrollerende-atferd

Fysisk vold

Fysisk vold kan defineres som er enhver handling som skader, skremmer, krenker eller kontrollerer et annet menneske. Å fysisk hindre noens bevegelsesfrihet er også en form for vold.

Psykisk vold

En definisjon av psykisk vold er at det er enhver form for atferd ved bruk av ord eller handling som skader, sårer, skremmer eller kontrollerer et annet menneske. Psykisk vold kan også komme til uttrykk som taushet, neglisjering, eller isolering.

Materiell vold

Materiell vold handler om å skade, skremme, smerte eller krenke en annen person gjennom å knuse eller ødelegge noe med overlegg.

Seksuell vold

Seksuelle handlinger som smerter, skader, skremmer eller krenker et annet menneske er også en form for vold. Dette kan være voldtekt eller voldtektsforsøk, sex uten samtykke f.eks. når en person er beruset eller sover, eller manipulering til seksuell handling de ikke har lyst til.

Latent vold

Når noen har vært voldelig, kan frykten for eller trusselen om at det kan skje igjen styre voldsofrene ved at de blir vare på stemninger, stemmebruk, og væremåte. Den aktivt, aggressive atferden trenger ikke være til stede for at dette skal være vold. Den latente volden er virkningsfull fordi den kan utløses når som helst.

Kontrollerende atferd

Kontrollerende atferd, gjennom for eksempel å kontrollere sosial omgang, sosiale medier eller e-post, er også en form for vold. Økonomisk kontroll kan handle om å kreve innsyn i kontoutskrifter, begrense tilgangen til egne penger, eller å påvirke noens mulighet eller evne til å tjene penger.
Å utøve vold mot noen er kriminelt. Vold har store konsekvenser for den som blir utsatt for vold, og for alle som lever med vold omkring seg. Barn som lever med vold i familien blir frarøvet en trygg oppvekst, og preges i like stor grad av å være vitne til vold mellom foreldre som av å selv bli utsatt for vold. Vold er svært helseskadelig.

Vold i nære relasjoner er spesielt fordi det er en nær relasjon mellom den som utøver volden og den som blir utsatt for den. Den som blir utsatt for vold kan være økonomisk eller materielt avhengig av den som utøver vold, og det vil være følelsesmessige bånd mellom utøver og utsatt. Det er mange grunner til at det er vanskelig å bryte ut av et voldelig forhold. 

Vold er skadelig selv om den som utøver volden ikke «mener» å være voldelig. For eksempel vil et barn som blir lugget av et søsken med en autismespekterforstyrrelse oppleve luggingen som vold, selv om foreldrene forklarer at handlingen ikke var «vondt ment».

 
Hvis du lever med vold i familien, er du ikke den eneste

Over 5% av alle kvinner og nesten 2% av alle menn har opplevd alvorlig vold fra sin partner. Også hjemmeboende eldre over 65 år utsettes for vold av sin partner, mellom 6,8 og 9,2%. Her er det likt mellom kjønnene. 20% av barn og unge har opplevd vold fra sine foresatte, og 5% i alvorlig grad. Utsatte barn opplever flere typer vold og flere hendelser. Unge LHBTIQ-personer ser ut til å være en spesielt utsatt gruppe når det gjelder vold i familien.

At barn eller ungdommer utøver vold mot de andre i familien, forekommer også, uten at det finnes tall på hvor utbredt fenomenet er. Å leve i en slik situasjon kan oppleves komplisert, vondt og ikke minst skambelagt.
 
Vold i oppveksten er en vesentlig risikofaktor for voldelige partnerskap eller foreldreskap senere i livet.

 

Venninnene mine sier at jeg burde gå fra han. Men jeg er jo så glad i han. Og innimellom har vi det så fint.

PårørendeDet er kompliserte og sammensatte årsaker til at noen mennesker utøver vold mot andre

For noen kan vold være en måte å håndtere vanskelige følelser på. Hvis man blir sint og høyrøstet istedenfor å vise frem en sår eller vanskelig følelse, kjenner man seg kanskje stor og sterk. For andre oppleves vold som en «normaltilstand». Kanskje har vold vært en del oppveksten, slik at man ikke kjenner til andre måter å løse problemer på. Mange som utøver vold har hatt utrygg oppvekst selv.
 
Enkelte sykdommer eller tilstander kan medføre økt risiko for vold. Sykdommer som påvirker hjernen kan på ulike måter bidra til å endre for eksempel væremåte, som ved tilstander som rammer pannelappen i hjernen. Noen får nedsatt impulskontroll eller kan bli grenseoverskridende ved ulike demenstilstander. Noen mennesker med alvorlige autismespekterlidelser og/eller psykisk utviklingshemming kan framstå voldsomme i sin væremåte, og mangler evnen til å forstå hvordan de virker på andre.

Mennesker med rusavhengighetslidelser har økt risiko for både å bli utsatt for vold og å utøve vold. Noen lever i kriminelle eller marginaliserte miljøer hvor vold er en måte å overleve på, andre blir voldelige i rus, mens andre igjen truer og/eller utøver vold for å skaffe penger til rusmidler. Det finnes også eksempler på at mennesker i psykose utøver vold på bakgrunn av befalende stemmer (hørselshallusinasjoner).

​Tips og råd:

  • Å leve med vold i nære relasjoner er skadelig for helsen, og det er avgjørende å søke hjelp.
  • Det kan hjelpe å snakke med andre i samme situasjon.

Vold er ikke noe man skal mestre, tåle eller venne seg til

Uansett årsak eller forklaringer på voldatferd, er vold kriminelt og skadelig for den som utsettes for volden.

Det finnes behandlingstilbud til voldsutøvere som kan være til hjelp for noen. Andre ganger må den som er utsatt for vold få støtte slik at han, hun eller hen kan komme bort fra volden.
 
Hvis du er pårørende, og blir utsatt for vold av den som er syk, kan du snakke med oss på Pårørendelinjen om det. Alle medarbeidere har kompetanse på vold i nære relasjoner. Du kan også snakke med oss dersom du er den som utøver vold, og ønsker hjelp til å slutte med voldsutøvelse. Hvis du er pårørende til noen som utøver vold mot andre, enten utenfor eller innenfor familien, kan du også snakke med oss.
 
I tillegg finnes det mange hjelpetilbud for deg som lever med vold i familien. 
Infolapp%20med%20binders

Dinutvei.no

Regjeringen har opprettet en egen nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt. Formålet med dinutvei.no er å sikre god informasjon til utsatte, utøvere og hjelpeapparatet om rettigheter og hjelpetiltak.

Portalen driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Informasjonen finnes på 13 språk og nettsiden har også en spørsmål- og svartjeneste.
Les mer her:
Group%20947
Opprinnelig publisert: 2. mai 2022
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut